...:::ประกาศ รับโอน (ย้าย) นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนระดับปฎิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานครูเทศบาล อันดับ คศ2 จำนวน 1 อัตรา และ คศ3 จำนวน 1 อัตรา :::...

นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลคลองจิก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
      เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๒)
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
    (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
     เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่๔

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑
แผนการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
แผนการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๔ ปี
      (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบเดือนตุลาคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี
      (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) รอบเดือนเมษายน

ผลการติดตามแผน ๓ ปี
แผนพัฒนา ๓ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
แผนพัฒนา ๓ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
แผนรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี       (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
แผนพัฒนา ๓ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
การติดตามและประเมินผล ๓ ปี
แผนที่การดำเนินงานงบประมาณ ปี ๒๕๕๙
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมแผนชุมชนและพัฒนา ทต.คลองจิก
.

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านของตำบลคลองจิก
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเงินเบี่ยยังชีพ
ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองน้ำบัวหลวงด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจิก
ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายเลียบคลองทราย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจิก
ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองน้ำบัวหลวงด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจิก
ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายเลียบคลองทราย หมู่ที่ 3 ต.คลองจิก
ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองน้ำบัวหลวงด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจิก
ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ
สายเลียบคลองทราย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจิก
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระบบ GIS)
ประกวดราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระบบ GIS)
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามกีฬาภายในโรงเรียนวัดวิเวกพายุพัด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าชุมชน หมู่ที่ 7
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าชุมชน หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าชุมชน หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (สายบ้านนายบุญช่วย) (ฉบับจริง)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 (สายบ้านนายบุญช่วย) (ฉบับร่าง)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางหงษ์ หมู่ที่ 1 (ฉบับจริง) 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางหงษ์ หมู่ที่ 1
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ซอยอินโดไทย หมู่ที่ 2
จ้างเหมารสบัสปรับอากาศ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด 
จัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพาน ค.ส.ล.ถึงหน้าบ้านนางพวงคราม
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านกำนัน หมู่ที่ 2 
โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบดอัดแน่น (ฝั่งตรงข้ามบ้านนายถมเยือน สุขศิลป์) หมู่ที่ 2
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศจำนวน 8 คัน ตามโครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม)
โครงการ จัดซื้อเรือพลาสติก จำนวน 20 ลำ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองจิก
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิง
โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 132 ถัง
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 5,7 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจิก
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคุ้งวังพาด หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว ถนนบ้านนายบุญช่วย
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว ถนนเลียบคลองบางโหง
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว ถนนสายบ้านคลองจิกใต้ (บ้านภู่สละ)
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว จากสะพานปูนวัดสุคันธารามถึงบ้านสีดา
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดำ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจิก
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ สีเหลือง 120 ลิตร จำนวน 292 ใบ และ ถังขยะ สีแดง 120 ลิตร จำนวน 8 ใบ 
ซ่องแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเกาะกลางถนนอุดมสรยุทธ
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยวถนน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลคลองจิก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจิก
โครงการซ่อมแซมถนนและท่อใต้ถนนสายเลียบคลองทราย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจิก
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างนีออนแบบอลูมิเนียม
ราคากลาง ปปช. รสบัส
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางบุญช่วย สมบุญเพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจิก
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองจิกใต้หมู่ที่ ๑ คลองจิก
โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 5 ขวา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าเจดีย์ราชูทิศ หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
โครงการซ่อมแซมท่อเมนและระบบประปาหลังเทศบาล หมู่ที่ 1,2,4,5 ตำบลคลองจิก
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โทรทัศน์วงจรปิด)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านตาปูด และบริเวณหน้าบ้านนางหวาด หมู่ที่ 5 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว ถนนแยกวัดสุคันธารามถึงบ้านพักชลประทาน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือสแตนเลสท้องแบน จำนวน 1 ลำ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ารูปตัวยู ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบดอัดแน่นต่อไปบ้านนางสงวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบดอัดแน่น ด้านทิศตะวันออกคลองนาบัวหลวงช่วงหลัง หมู่ 5
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางช่วย แสงอุทัย
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชารุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
โครงการซ่อมแซมถนนและคอสะพานด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตาบลคลองจิก
โครงการ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คันๆ ละ 50 ที่นั่ง
โครงการ จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนก่อนถึงสะพานน้ำบัวหลวง หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณปากซอยชุมชนอินโดไทย หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยนายไพบูลย์ ชุมชนอินโดไทย หมู่ที่ 2
สอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสวอง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจิก
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณลารางอีเตี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจิก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทองหยิบ หมู่7
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 ตาบลคลองจิก
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะขนาด 120 ลิตร จานวน 300 ใบ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองน้ำบัวหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 6,7
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กโค้งคลองน้ำบัวหลวง
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหลัง หมู่บ้านรณชัย 9 หมู่ที่ 4
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาบริเวณบ้านภู่สละถึงประตูน้ำ
ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (แก้ไขแปลี่ยนแปลง)
โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 6 ตําบลคลองจิก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ผล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังพร้อมอุปกรณ์เสริมในการขุดเจาะและตัดหญ้าไหล่ทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล ตำบลคลองจิก ประจำเดือนสิงหาคม และ กันยายน พ.ศ. 2562
 

 

 

.....

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล ตำบลคลองจิก ประจำเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 

 

 

.....

กำหนดระยะเวลายื่นแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ 2562
 

 

 

.....

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนการปฎิบัติงานด้านกิจการประปา

 

 

.....

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

 

.....

ภาพยนต์สารคดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว "เส้นทางรัก" LOVE on ROUTE

 

 

.....

"อาเซียน" สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558

 

 

.....

กิจกรรมปณิธานความดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย
 
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
งานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557
งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเสวนา การดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการรวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองจิ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลคลองจิก และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัดและโรงเรียนคลองจิกสุขสินนุเคราะห์
โดยท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองจิก

....คลิกดูภาพกิจกรรม....