...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
 
 
              
   
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติบำเหน็ดบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๑
เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๖
เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑
เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๖
เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๑
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๑