...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
   
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
คู่มือการจัดทำประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงาน
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๓