...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
   
1. การขอรับบำเหน็ดตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็ดรายเดือนหรือบำเหน็ดพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
2. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
3. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
4. การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
5. การขอรับบำเหน็ดปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
6. การขอรับบำเหน็ดปกติหรือบำเหน็ดรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
8. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
9. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
10. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
12. การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี
      หรือบุพการีทอดทิ้ง
13. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
14. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
15. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
16.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
17. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
19. การแจ้งถมดิน
20. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
21. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
22. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
23. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
24.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล
25. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
26. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกูล
27. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
28. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
29. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ต.ร.ม
30. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ
31. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
32. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
33. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล
34. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
35. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งปฎิกูล
36. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
37. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ต.ร.ม
38. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
39. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
40. การขอแจ้งขุดดิน
41. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
42. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
43. การต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการกิจการสถานีบริการน้ำมัน
44. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
45. การขอเลขที่บ้าน
46. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
47. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
48. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง
49. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
      มากกว่า 1 แห่ง
50. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
51. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
52. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
      ธรรมดา
53. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน
      ประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
54. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้ลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน
      เนื่องจากการแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
55. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2499
56. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
      เฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ
57. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
58. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ
      หรือการสงเคราะห์
59. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
60. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
61. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
62. การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
63. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
64. การรับแจ้งการย้ายออก
65. การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ใน
      ทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
66. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
67. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
68. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็น
      ผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทย โดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
69. การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่เป็นไม่ถูกต้อง
      ตามข้อเท็จจริง
70. การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
71. การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
72. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
       (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
73. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว
      ที่มีในสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
74. การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะ ทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
75. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
      (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
76. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญ
      ประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
77. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับ
      เอกสารการทะเบียน
78. การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543
79. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ
      หรือหนังสือสำคัญประจำตัว
80. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาใน
      ประเทศไทยโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
81. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูตบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
82. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียน โดยมีหลักฐานมาแสดง
83. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ
84. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
85. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
86. การรับแจ้งการย้ายเข้า
87. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
88. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตาย
     ไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
89. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
90. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
91. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
92. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
      ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
93. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนขอเพิ่มชื่อ
94. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยกฎหมาย
95. การเพิ่มขึ้น กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
96. การเพิ่มขึ้น กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
97. การเพิ่มขึ้น เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
98. การเพิ่มขึ้น กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
      เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
99. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
100. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
101. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
102. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
103. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
104. การรับชำระภาษีป้าย
105. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
106. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
107. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
108. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
109. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
110. การใช้น้ำประปา
111. ตลาด
112. สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
113. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา