...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
 
   
1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) รอบ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐