...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
   
1. ประกาศโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
3. การมอบใบประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
4. แผนป้องกันปราบปรามการทรุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
5. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลคลองจิก
7. เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
8. เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
9.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๑
10. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล
11.รายงานการบันทึกแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ 6 เดือน
12.รายงานการบันทึกแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ 12 เดือน