...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
 
 
 
            
   
        แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
           แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
         แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์