...::: เทศบาลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน :::..
 
 
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่ ๓.๓
ส่วนที่ ๓.๔
ส่วนที่ ๓.๕
ส่วนที่
ส่วนที่
.๐๗ สรุปบัญชีโครงการพัฒนา
.๐๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงสร้างพื้นฐาน สรุปบัญชีโครงการพัฒนา
.๐๑ แผนงานการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน
.๐๑ แผนงานเคหะ โครงสร้างพื้นฐาน
.๐๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
.๐๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน พัฒนาคุณภาพชีวิต
.๐๑ แผนงานการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฐาน
.๐๑ แผนงานสาธารณสุข ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
.๐๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๐.๐๑ แผนเคหะและชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑๑.๐๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๒.๐๑ แผนงานงบกลาง พัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๓.๐๑ แผนงานบริหารงานทั่วไปจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๑๔.๐๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
๑๕.๐๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๖.๐๑ แผนงานสาธารณสุข จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๗.๐๑ แผนงานเคหะและชุมชน จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘.๐๑แผนงานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๙.๐๑ แผนงานการศาสนาฯ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒๐.๐๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
๒๑.๐๑ แผนงานบริหารฯการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒๒.๐๑ แผนงานรักษาความสงบฯ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒๓.๐๑ แผนงานการศึกษา การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒๔.๐๑ แผนงานสาธารณสุข การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒๕.๐๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒๖.๐๑ แผนงานเคหะและชุมชน การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒๗.๐๑ แผนงานการศาสนาฯ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒๘.๐๑ แผนงานการพาณิชย์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
.๐๒ แผนงานเคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน
.๐๒ แผนงานบริหารทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
.๐๒ แผนงานสาธารณสุข ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
.๐๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
.๐๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
.๐๒ แผนงานงบกลาง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
.๐๒ แผนงานการศาสนาฯ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
.๐๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
.๐๒ แผนงานการเกษตร เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
๑๐.๐๒ แผนงานบริหารทั่วไป การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
.๐๓ แผนงานเคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน
.๐๓ แผนงานการศาสนาฯ โครงสร้างพื้นฐาน
.๐๕ แผนงานการศาสนาฯ โครงสร้างพื้นฐาน
.๐๖ แผนงาน
.๐๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป
.๐๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
.๐๘ แผนงานการศึกษา
.๐๘ แผนงานสาธารณสุข
.๐๘ แผนงานเคหะและชุมชน
.๐๘ แผนงานการพาณิชย์